Göç Tanımı

Siyasal, ekonomik, dini, sosyal ve diğer nedenlerle kişilerin veya toplulukların hayatlarının tamamını ya da bir kısmını geçirmek üzere mevcut yaşamlarını sürdürdükleri yerden başka bir yere yerleşmek koşuluyla yer değiştirmesi hareketine göç denir. Aynı tanımlama eşya ya da bazı hayvan türlerinin coğrafi hareketliliği için de kullanılır. 

Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, göçü tetikleyen etkenler arasında aşağıda yer alan durumlar sayılabilir.

  • Güvenlik tehdidi oluşturan durumlar (savaş vb.)
  • Makineleşme ve sanayileşme ile birlikte şehirleşmenin de artması
  • Kırsal alanda sağlık, eğitim vb. imkanların kısıtlı olması
  • İşsizlik  
  • Daha iyi şartlarda yaşama kaygısı

 

Yukarıda sözü edilen sebeplerden dolayı, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde de çeşitli göçler olmaktadır. Bunlar, zamanla çözümü zorlaşan büyük problemler ortaya çıkarmakta ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır.

Türkiye, köyden şehre büyük oranlara ulaşan göçler sebebiyle bu problemleri en çok yaşayan ve halletmeye çalışan ülkeler arasındadır. Ayrıca son dönemlerde Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle Türkiye, yoğun olarak dış göçe maruz kalmıştır.