Türkiye Cumhuriyeti İnsani Oturum İzni

Türkiye Cumhuriyeti İnsani İkamet İzni kapsamına giren ikamet izinleri Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 46’ıncı ve 47’nci maddelerine göre düzenlenmektedir. Söz konusu maddelere göre;  insani ikamet izni için belirlenen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir. 

Yabancı ülke vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti İnsani İkamet izni verilmesi aşağıda yer alan koşullara bağlıdır. 

•    Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda

•     Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde

•     Yabancının sınır dışı edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda (Kanunun 55. Maddesinde düzenlenmektedir.)

•     Sınır dışı etme (53’üncü madde), özel ihtiyaç sahibi kişilerin başvurularının iptali (72’nci madde) ve Uluslararası koruma başvurusunun iptali (77’nci madde) konularında yapılan işlemlere karşı yargı yoluna başvurulduğunda

•    Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince

•    Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında

•    Olağanüstü durumlarda

İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. Ayrıca insani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabileceklerdir. İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

 

İnsani ikamet izninin iptali veya uzatılmaması

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 47’inci maddesi uyarınca; İnsani ikamet izni İçişleri Bakanlığının onayı alınmak kaydıyla, iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valilikler tarafından iptal edilir ve uzatılmaz.